Fijn getweernd linnen
thematische bijbelstudies

De Here God wilde temidden van de Israëlieten wonen1. en liet daarvoor een tent bouwen. Eén van de materialen die daarvoor bijeengebracht werden, was "fijn linnen"2.

Een korte speurtocht naar het linnen in de Bijbel.

Het linnen brengt scheiding
Het linnen werd ondermeer gebruikt voor de omheining van de tabernakel3, zodat er scheiding was tussen de tabernakel en het volk. Ook werd het gebruikt voor het voorhangsel4, de eigenlijke toegang van Gods huis.
Het Nieuwe Testament maakt duidelijk, dat daardoor de weg naar het heiligdom niet open was5.
Het linnen is zo een beeld van Gods heiligheid en rechtvaardigheid, waardoor het zondige mensen niet gegeven is om tot God te naderen.

Het linnen nodigt uit om tot God te komen
Maar het fijne linnen werd ook gebruikt om de priesterkleren te maken, zowel het staatsiegewaad van de Hogepriester6. als zijn onderklederen7.
Het doel van het priesterschap wordt heel kort omschreven: Aron zal de schuld dragen opdat de Israëlieten welgevallig zijn voor de Heer8. Het linnen gedragen door de priester verkondigt zo ook de genade van God, die een priester heeft aangewezen om plaatsvervangend de zonden te dragen!
Zijn onderkleren, de eenvoudige linnen mantel, die overigens de gewone dracht was voor de overige priesters9, droeg de Hogepriester op de Grote Verzoendag, als Hij het heiligdom binnenging om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Als hij daarmee klaar was, trok hij het staatsiegewaad aan om zich zo aan het volk te tonen.

Het werk van de hogepriester is af!
Tijdens het proces tegen Jezus had de toenmalige Hogepriester zijn kleding gescheurd10 11, geheel tegen het bijbelse voorschrift12. Het is alsof hij zichzelf als Hogepriester diskwalificeerde. Maar even later werd de Heer Jezus werd begraven, werd deze in zuiver linnen gewikkeld. Alle evangeliën vermelden dit feit13 14 15 16! 't Is alsof ze willen zeggen: deze man, die door Romeinen en Joden als een misdadiger naakt aan een kruis werd gehangen en bespot, was, nee is De Hogepriester, die de zonden in zijn lichaam op het hout gedragen heeft!

Toen de Heer Jezus stierf scheurde het linnen voorhangsel van boven naar beneden. De weg naar het heiligdom werd door God Zelf geopend. Toen de Heiland opstond, werden de linnen windsels keurig opgevouwen terzijde gelegd17. Ze hadden hun functie gehad, het grote werk van de verzoening was klaar. Hij heeft ons door één offerande eens voor altijd volmaakt18. Christus had dat linnen kleed niet meer nodig. Hij zou voortaan bekleed zijn met heerlijkheid en eer19.

De gelovigen
De Bijbel schildert ons het einddoel van God met de zijnen als volgt. Ze zijn als een bruid, bekleed met blinkend, wit en smetteloos fijn linnen20. Dit is een beeld van de rechtvaardige daden der heiligen.
Het resultaat van het werk van de Heer Jezus is, dat wij op Hem gaan lijken. Ons leven wordt geheiligd en houdt een uitnodiging aan anderen in. Maar herkennen wij ons in die spiegel? En zo niet: moeten we ons dan meer inspannen om heiliger te worden en anderen te bereiken?
Maar daarbij is het wel belangrijk, hoe we dat doen. Want het is niet ons werk om onszelf stralend, zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet aan de Vader voor te stellen. Dat werk behoort de Heer Jezus toe, die Zich daarvoor overgegeven heeft21. Als we ons de spiegel voorhouden en vlekken en rimpels ontdekken, zegt God ons dat we meer mogen leren om te wandelen met onze Heiland. Daarbij mogen we zien op Hem, de Heilige, onze Hogepriester die Zich voor ons overgegeven heeft, opdat Hij meer in ons kan werken om zijn doel met ons te bereiken. Laten we leren om te wandelen in de werken die Hij tevoren voor ons bereid heeft22.

naar boven