Een zonde die niet vergeven wordt ...
thematische bijbelstudies

De zonde tegen de Heilige Geest

"Ergens in de Bijbel wordt gesproken over een zonde, waarvoor geen vergeving is. Ik ben bang dat ik deze zonde begaan heb, want ik voel me schuldig. En al bid ik nog zoveel om vergeving - dat schuldgevoel blijft. Ik denk dat God mij niet wil hebben, dat ik die ene onvergefelijke zonde begaan heb."
Het is niet één keer, dat me een dergelijk verhaal verteld werd, dat gebeurt wel vaker. 't Moet vreselijk zijn om te leven met de gedachte dat je iets gedaan hebt, dat zo verschrikkelijk is, dat al die prachtige bijbelteksten over Gods liefde en vergeving voor alle mensen gelden, maar niet voor jou!

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?

Allereerst moeten we nagaan, wat deze uitdrukking eigenlijk inhoudt. Als je goed leest, merk je op, dat de Bijbel niet spreekt over zonde tegen de Heilige Geest, maar van lastering tegen de Geest1. Dat is wel een verschil. Want elke zonde is een zonde tegen God en dus tegen de Heilige Geest. Maar alleen de lastering is een zonde die niet vergeven wordt.

Christus afwijzen

In het tekstverband ontdekken we dan, dat de mensen die deze zonde bedrijven, de Heer Jezus als de Christus, de Messias verwerpen. Ze beschouwen Hem als een dienaar van de boze2. Maar als iemand Christus verwerpt, is er geen verlossing. Dat is ook duidelijk, omdat alleen het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden3 en er onder de hemel geen andere naam gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden4.
Maar omgekeerd geldt: wie Jezus aanvaardt als Verlosser, begaat zeker niet de onvergeeflijke zonde ....

Ongerust over zonde?

Maar je moet ook bedenken, dat het de Heilige Geest is, die mensen overtuigt van zonde5 met het doel hen te brengen bij de Heer Jezus, de Verlosser. Want God wil niet, dat sommigen verloren gaan6. Hij wil juist, dat alle mensen behouden worden7.
Ben je ongerust over mogelijke zonde in je leven? Dank God ervoor: Hij is door zijn Geest in je aan het werk. Het is het beste bewijs, dat je deze specifieke zonde niet begaan hebt! Want degenen die deze zonde wel bedreven, waren in het geheel niet bezorgd over hun zondigheid en hun zondige daden. Zij leefden zonder enige ongerustheid verder, overtuigd van hun eigen gerechtigheid. Voor de Heer Jezus en zijn verlossend werk aan het kruis was bij hen geen aandacht.

Heb je gezondigd?

Als je meent ergens in gezondigd te hebben, doe je er verstandig aan de bijbelse raad op te volgen en de zonden te belijden8. De belofte die daaraan verbonden is, luidt: Indien wij onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Je mag dus ook tegelijkertijd danken voor de vergeving.
Voor al onze zonden is de Heer Jezus gestorven en op het moment, dat wij het met God eens zijn en erkennen fout geweest te zijn, is de vergeving ook ons deel. Of wij dat ervaren of niet!

Schuldgevoel

Het kan zijn, dat je ongerust bent over een mogelijke zonde, zonder dat je ook maar een idee hebt van wat je fout gedaan zou kunnen hebben. Bid dan gerust of God duidelijkheid wil geven.
Als die duidelijkheid niet komt, ligt het voor de hand om te ervan uit te gaan, dat je last hebt van een onterecht schuldgevoel.
Blijf dan niet piekeren, ga niet graven in jezelf om toch maar een zonde te vinden die je kunt belijden. Er zijn waarschijnlijk wel oorzaken aanwezig die dat gevoel in de hand werken. Ga daar eens over praten met een pastoraal verantwoordelijke uit de kerk of met een hulpverlener .


naar boven