Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

Het boek Psalmen

Inleiding en inhoudsopgave
Rond het begin van onze jaartelling bestond de Bijbel uit drie delen, die wij samen kennen als het "Oude Testament": de wet, de profeten en de geschriften. De psalmen behoorden tot deze laatste groep.
De Hebreeuwse titel luidt Tehillim. Dat betekent lofzangen. Het is zo genoemd wegens het gebruik bij de tempeldienst. In de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament is de titel eenvoudig: de psalmen. Dit woord is afgeleid van 'psallo' wat betekent: 'een instrument bespelen'. Het waren liederen om met begeleiding van instrumenten te zingen.

De psalmen zijn profetisch. Ze vertellen ons over Gods plannen en - niet in de laatste plaats - over de Messias. Immers: het getuigenis van Jezus is de geest van alle profetie 1). En niet voor niets wordt de bekendste psalmdichter, David, aangeduid als een profeet 2) Deze liederen gaan wel over het dagelijkse leven, zodat voor- en tegenspoed, zorgen niet minder dan vreugde, aan de orde komen, evenals de worsteling van de dichters om in het dagelijkse leven de hand en aanwezigheid van de alomtegenwoordige God te ontdekken.
Maar het gebruik van de psalmen door Jezus - bijvoorbeeld bij de 'kruiswoorden' - laat zien, dat wat David en anderen meemaakten enigszins leek op wat de Messias veel intenser ging meemaken. Door de Psalmen te overdenken, kijken we als het ware in het hart van onze Heiland.
We zullen de Psalmen daarom vooral christocentrisch benaderen.

Het boek der psalmen bestaat uit vijf delen. Elk daarvan eindigt met een lofprijzing. Deze vijf delen tonen thematisch enige overeenkomst met de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes:

Psalmen Onderwerp Pentateuch
11-41De mens en zijn leven.Genesis
242-72Israël als volk; hun ondergang en redding.Exodus
373-89Gods heiligdom en zijn volk.Leviticus
490-106Israël temidden van de volken.Numeri
5107-150God en Zijn woord.Deuteronomium

naar boven

Onderstaand een overzicht van de Psalmen die ik al eens behandeld heb.
Tekst Onderwerp
Psalmen 42 en 43 Heimwee naar Gods huis
Psalm 44 Met diepe duisternis bedekt
Psalm 45 U bent de mooiste ...naar boven

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

naar boven


Laatst gewijzigd 14 juli 2007