Waarom andere godsdiensten bestuderen?
apologetische studies
Nadenken over niet-christelijke godsdiensten

Waarom zouden we de leringen van andere godsdiensten en allerlei sekten bestuderen?

Een bankemployee wiens taak het is te waken dat er geen valse biljetten in omloop zijn, hoeft niet alle kenmerken van alle valse bankbiljetten die ooit gemaakt zijn, te kennen. Dat zou trouwens onmogelijk zijn, omdat er elke dag weer nieuwe vervalsingen gemaakt worden. Hij moet echter wel elk detail kennen van het origineel, van de echte bankbiljetten. Dan zal hij onmiddellijk de vervalsingen herkennen wanneer ze opduiken. Voor ons is het niet mogelijk, niet nodig en niet goed om alle details te kennen van alle valse leringen in de wereld. Wat we wel moeten kennen is de waarheid, zoals die geopenbaard is in de Bijbel. Dan zullen we in staat zijn om elke leer die daarvan afwijkt, te onderscheiden. Dus waarom zouden we niet alleen de Bijbel bestuderen, maar ook onze aandacht wijden aan de andere godsdiensten van deze wereld?

Er zijn ten minste twee goede redenen om kennis te nemen van verschillende godsdiensten, stromingen en sekten.
  • Omdat we van mensen houden
  • God houdt van mensen en wij worden geacht hetzelfde te doen. God deed alles om de mensen te bereiken en zichzelf kenbaar te maken aan de mensen. Dat is ons voorbeeld. We willen ons inzetten om mensen op een effectieve manier te bereiken. Daarom moeten we op z'n minst de mensen die we met het goede nieuws trachten te bereiken, begrijpen. Hoe kunnen we weten welke antwoorden we moeten geven (Kolossenzen 4:6), als we de vragen waar men mogelijkerwijs mee loopt, niet kennen? We moeten weten wat hun gedachten bezighoudt. Paulus gaf ons een voorbeeld toen hij een Griekse dichter citeerde in zijn toespraak te Athene (Handelingen 17:28) en toen hij refereerde aan een profeet van Kreta, toen hij dacht over de dingen die de gemeente daar nodig had (Titus 1:12). Hij had de cultuur en godsdienst van de mensen die het evangelie moesten horen, bestudeerd. Dat maakte dat zijn bediening effectief was en zijn boodschap voor zijn toehoorders relevant was.

  • Omdat het ons begrip van de Bijbel verrijkt
  • Het nadenken over de leringen van andere godsdiensten en obscure stromingen maakt dat we op zoek gaan naar antwoorden op vragen die soms ook in de diepten van ons eigen hart verborgen zijn. Het brengt meer duidelijkheid in wat we geloven en waarom we geloven wat we geloven. Bijvoorbeeld: christenen geloven niet in reïncarnatie, maar weten we ook waarom? Heeft de Bijbel daar misschien ook iets over te zeggen? En waarom kunnen we niet zeggen dat het begrip "opstanding" de manier is waarop de Bijbel over reïncarnatie spreekt? En soms helpt het zelfs om in ons eigen leven te ontdekken of we werkelijk blijven bij de woorden van onze Heer of ongemerkt beïnvloed worden door allerlei wind van leer. We moeten de gedachten van de wereld uitbannen, zodat we in liefde in elk opzicht naar Christus toegroeien (Efeziërs 4:14,15). Het zoeken naar antwoorden uit de Bijbel geeft ons een helderder inzicht. De stralende schoonheid van de geopenbaarde waarheid verrijkt ons leven en laat onze liefde voor de Heer Jezus Christus, onze Heiland, groeien.

naar boven